Helpline Adviser Advocates

Recruiter
ProMo-Cymru
Location
Cardiff office and/or home based (Wales)
Salary
Living Wage £21,840 - £29,600 (subject to experience)
Posted
23 May 2024
Closes
21 Jun 2024
Contract type
Permanent

We believe everyone has something valuable to contribute. That's why we offer a supportive environment where you'll be empowered to grow alongside a dedicated social action team. 

Build Trust and Connection: You'll connect with people from all walks of life, fostering a safe and supportive space where they feel heard and understood.
• Empower Change: By providing information, advice, and advocacy support, you'll equip individuals with the tools they need to navigate challenges and secure their rights.

Hours: 21 hours/week up to 35 hours (FT)

Interview date: 3, 4, 5 July 2024

Credwn fod gan bawb rywbeth gwerthfawr i'w gyfrannu. Dyna pam rydym yn cynnig amgylchedd cefnogol lle byddwch yn cael eich grymuso i dyfu ochr yn ochr â thîm gweithredu cymdeithasol ymroddedig. Yma, byddwch yn chwarae rhan hanfodol wrth ddarparu gwasanaethau sy'n seiliedig ar hawliau, sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn i ystod amrywiol o unigolion, gan gynnwys plant, pobl ifanc, oedolion bregus, rhieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol.

  • Adeiladu Ymddiriedaeth a Chysylltiad: Byddwch yn cysylltu â phobl o bob cefndir, gan feithrin lle diogel a chefnogol lle maent yn teimlo eu bod yn cael eu clywed a'u deall.
  • Grymuso Newid: Trwy ddarparu gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth eiriolaeth, byddwch yn arfogi unigolion â'r offer sydd eu hangen arnynt i lywio heriau a sicrhau eu hawliau.

Oriau: 21 awr yr wythnos hyd at 35 awr (FT)
Dyddiad cyfweliad: 3, 4, 5 Gorffennaf 2024